Isolatie bij u thuis
info@isolatiegroepholland.nl | 0599 63 92 24 |

GRATIS ADVIESGESPREK

Geen woning of bedrijfspand is hetzelfde en dus is het isoleren altijd maatwerk. Van den Berg Isolatie gaat daarom altijd eerst een vrijblijvend adviesgesprek met u aan. Zo is het voor u gelijk duidelijk welke isolatiemogelijkheden voor u van toepassing kunnen zijn. Uiteraard is dit adviesgesprek geheel gratis en vrijblijvend.

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 2. Opdrachtnemer: Isolatiegroep Holland B.V. , handelend onder de naam Isolatiegroep Holland B.V. gevestigd te Borger, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75484315, die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om werkzaamheden die worden verricht inzake alle isolatiewerkzaamheden, waaronder begrepen aanneemwerkzaamheden. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. 4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken, gereedschappen of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken, gereedschappen of gegevensdragers. 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken. 3. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de medewerkers van opdrachtnemer en zijn directie. 4. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging. 5. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 6. De opdrachtbevestiging – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen terzake komen te vervallen. 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanvang en duur

 1. Elke overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekenende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet met een opdrachtbevestiging is gewerkt, komt een overeenkomst tot stand en vangt deze aan op het moment van schriftelijke overeenstemming tussen partijen. 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 3. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of de aangeboden dienst niet meer geleverd kan worden. 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten). 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij ander is aangegeven. 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn en is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de opdrachtnemer tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet en de uitvoering van de werkzaamheden en waarvan is overeengekomen dat die door of namens opdrachtnemer ter beschikking zullen worden gesteld.
 4. De opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
 5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 6. De opdrachtgever zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht de opdrachtnemer tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst. 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden zodanig te verrichten dat deze voldoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de geleverde zaken bestemd zijn, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van die zaken zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is. 4. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 5. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht, zonder dat hiervoor een opdrachtbevestiging is vereist. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn op deze afzonderlijke overeenkomst van overeenkomstige toepassing. 7. In de overeenkomst genoemde termijn(en) waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen. 8. Indien opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer is gehouden, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door de ene partij aan de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 2. Partijen zijn niet gerechtigd de informatie die hen door de andere partij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen (zoals prijsstijgingen, handelsblokkades, oorlog en/of een (corona)pandemie), doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen. 4. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het derde lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Betaling en incasso

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldverrekening. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente, zijnde 1 %, tenzij de wettelijke rente hoger is in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorder voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen rente en incasso kosten worden voldaan. 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde, behoudens voor zover hij op grond van de wet daartoe de bevoegdheid heeft. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,00. 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 7. In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijk opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de overeenkomst door opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van opdrachtnemer, totdat opdrachtgever de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen en verrichte werkzaamheden, inclusief voorgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan. 2. Het door opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig is, verbindt de opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 4. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 11. Garantie en onderzoek

 1. De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit de duurzaamheid of het uiterlijk van het geleverde werk, vallen buiten de garantie. 2. De opdrachtnemer garandeert de opdrachtgever voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende een periode van tien (10) jaren, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen. Deze garantie vangt hetzij aan met de ingebruikneming van het werk of onderdelen daarvan indien deze ingebruikneming eerder plaatsvindt dan de oplevering van het werk of onderdelen daarvan dan wel met de oplevering van het werk of onderdelen daarvan.
 2. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak wordt versterkt, tenzij anders wordt vermeld. 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zake werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen. 5. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 3. Na het tijdstip van oplevering c.q. ingebruikname is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
 4. a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien,
 5. b) de opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de oplevering c.q. ingebruikname niet heeft opgemerkt, en bovendien,
 6. c) de opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van oplevering c.q. ingebruikname redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

Artikel 12. Reclame/ klachtenregeling

 1. Eventuele zichtbare gebreken dienen – op straffe van verval van aanspraken op garantie – binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in staat te stellen een klacht te doen onderzoeken. 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gerond acht. 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 4. In geval van een onterecht uitgebrachte reclame komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder tevens begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van de opdrachtnemer, integraal voor rekening van opdrachtgever. 5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever. 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie. 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. 5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal in ieder geval beperkt zijn tot het gedurende één jaar ter zake van de desbetreffende overeenkomst door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting in de periode vanaf 1 jaar voorafgaande aan het ontstaan van de aansprakelijkheid.
 2. Indien geen beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor bedoeld, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen risico.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product. 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever. 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. 2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen zijn bijvoorbeeld: indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 5. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 7. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16. Opzegging/Annulering opdracht

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. 3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen. 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich brengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. 5. Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer en opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 6. Indien opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal er een bedrag van € 250,00 aan annuleringskosten in rekening worden gebracht. Daarnaast kunnen de werkzaamheden die reeds werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17. Termijnverlenging / prijswijziging

 1. Opdrachtnemer heeft recht op termijnverlenging en/of het doorvoeren van prijsverhogingen indien:
 2. a) de vertraging en/of de prijsverhoging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend, of
 3. b) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
 4. Als de opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of doorvoeren van prijsverhogingen deelt hij dat opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. =

Artikel 18. Verzekering

Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, alle werken waarop door ondernemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van ondernemer op een CAR-polis (doen) verzekeren en verzekerd (doen) houden, tot aan de oplevering c.q. ingebruikname van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR-polis zullen zijn verzekerd; de nieuwbouw, het werk van opdrachtgever waarin ondernemer zijn werkzaamheden moet inpassen, werkzaamheden door ondernemer en onderaannemers van ondernemer, eigendommen van derden, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting. 4. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.